مقاله امنتوپکسي باعث کاهش چسبنگي احشا به مش پروپيلن در ترميم نقص هاي ديافراگماتيک خرگوش مي شود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۲۲۹ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: امنتوپکسي باعث کاهش چسبنگي احشا به مش پروپيلن در ترميم نقص هاي ديافراگماتيک خرگوش مي شود
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مش پروپيلن
مقاله نقص ديافراگم
مقاله امنتوپکسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: داوودآبادي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: گلستاني ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استفاده از مش هاي مصنوعي در ترميم فتق هاي ديافراگماتيک بزرگ، چسبندگي احشا به اين پروتزها و عوارض بعد از آن را به دنبال دارد. هدف از انجام اين مطالعه استفاده از امنتوم جهت پوشاندن مش پروپيلن در ترميم فتق ديافراگمي و بررسي اثر آن در کاهش چسبندگي احشا به محل ترميم است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي ۲۰ سر خرگوش نر سفيد نيوزلندي ۶ ماهه به دو گروه مساوي ۱۰ تايي تقسيم شدند. در گروه اول پس از لاپاروتومي، در روي ديافراگم يک نقص به ابعاد ۱×۱ سانتي متر ايجاد شده و محل نقيصه با مش پروپلين استريل و نخ نايلون ۰/۳ ترميم شد. در گروه دوم امنتوم در روي محل نقص ترميم شده با مش، به جدار ديافراگم فيکس شد. ۳۰ روز بعد مجددا در هر دو گروه جراحي صورت گرفت و ميزان چسبندگي احشا به محل در هر دو گروه بر اساس مقياس مازوجي مقايسه شد. در نهايت داده ها با آزمون فيشر دقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: از ۱۰ خرگوشي که ديافراگم آنها با مش پروپيلن به تنهايي ترميم شده بود، ۹ خرگوش (۹۰ درصد) داراي چسبندگي احشا به محل ترميم بودند. از نظر شدت چسبندگي در اين گروه يک خرگوش با درجه ۰، سه خرگوش با درجه I، چهار خرگوش با درجه II و دو خرگوش با شدت چسبندگي درجه  IIIبودند. از ۱۰ خرگوشي که ديافراگم آنها با استفاده از مش پروپيلن به همراه امنتوپکسي ترميم شده بود، ۴ خرگوش (۴۰ درصد) داراي چسبندگي احشا به محل ترميم بودند که درجه چسبندگي آنها I بود و سايرين هيچ گونه چسبندگي نداشتند (P=0.015).
نتيجه گيري: استفاده از امنتوپکسي در ترميم فتق ديافراگماتيك چسبنگي احشا به مش پروپيلن را کاهش مي دهد.