سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباسقلی جهانی –

چکیده:

بروز بحران آب و نیروهای محرکه ذیربط و اثرات متقابل این نیروها در ایجاد عدم امنیت آبی درصورت حفظ روندهای گذشته در مدیریت منابع آب در سطح جهانی مورد بررسی قرار گرفته و ضرورت توجه به موضوع مدیریت تقاضا برای تخفیف دامنه و ابعاد بحران و تأمین امنیت آبی تشریح و تبیین گردید ه است . پس از مروری کوتاه به فرایند تکاملی سیر مدیریت آب و نقش مدیریت تقاضا در این فرایند ،وضعیت کنونی و آتی امنیت آبی در سطح ملی با ارائه شاخص های مناسب تجزیه و تحلیل شده و با ارزیابی عمومی از هزینه های ملموس و ناملموس در وجه مدیریت عرضه و تقاضای آب ، رئوس کلی سیاستها و استراتژیهای مدیریت تقاضا برای جلوگیری از بروز عدم امنیت آبی در کشور ارائه گردیده است .