سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پنجمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عیسی کلانتری – وزیر محترم کشاورزی

چکیده:

امنیت غذایی و نیود علیه گرسنگی ، یکی ازمهمترین اولویتهای است که مکررا از سوی سیاست گزاران کشورها و جامعه بین المللی مورد تایید قرارگرفته است. اگرچه تولید غذا درجهان امروز، به حد کافی استو قاعدتا نباید گرسنه ای در جهان وجود داشته باشد، لیکن متاسفانه حدود ۸۴۰ میلیون انسان دچار گرسنگی مزمن بوده و حدود ۱۸۵ میلیون کودک در سنین قبل از مدرسه، دچار کم وزنی شدید می باشند و بیماریهای ناشی از سوء تغذیه بطور گسترده ای بچشم می خورد. با پیش بینی افزایش هر ساله جمعیت جهان به میزان ۸۰ میلیون نفر طی ربع قرن آینده، تامین امنیت غذائیو جلوگیری از اثرات زیان بار ناامنی غذائی در توسعه ملی از چالش های عمده جهان فردا خواهد بود.
از دیدگاه تعاریف و مبانی، امنیت غذاییخانوار زمانی تامین می گردد که تک تک افراد، اطمینان از دسترسی به عغذای مورد نیاز برای یک زندگی سالم وف عال در تمام اوقات را داشته باشند. در شرایط کنونی اگر غذای موحود در جهان، منصفانه توزیع می شد، هر انسانی ۲۷۰۰ کیلوکالری (یعنی ۲۰% بیشتر از میزان سال ۶۳- ۱۳۹۶۱ کیلوکالری ) نمی باشند.