سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبری بیدختی – دانشیار گروه فیزیک فضا، دانشگاه تهران – مؤسسة ژئوفیزیک – گروه فیزیک فضا
مینا معتمدی – کارشناس ارشد هواشناسی دانشگاه تهران – مؤسسة ژئوفیزیک – گروه فیزیک فضا

چکیده:

ساختار قائم جریان های فروشیب در هنگامی که لایة مرزی جو پایدار است در اغلب موارد همراه لایه های برشی است . مشاهدة جریان های پایدار روی سطح شیبدار ( مثل جریان های کوهستانی کوهدشت ) نشان دهندة ایجاد امواج بزرگ دامنه و کم فرکانس ( بلند پریود ) است . مشاهدات مشابهی از بادهای کوهستانی در دامنة کوه های شمال تهران نیز حاکی از وجود نوسان های بلند پریود ( حدود ۴۰دقیقه ) است . همینطور با مراجعه به نیمرخ های قائم باد در این جریان ها ( که توسط یک دستگاه سودار به دست آمده ) وجود تغییرات قائم باد را به صورت لایه های برشی نشان می دهد . با توجه به پایداری جریان ( افزایش دمای پتانسیل با ارتفاع ) در جریان های شبانة گرانشی روی سطح شیبدار، انتشار امواج درونی با دامنة بلند در جهت عمود بر سطح شیبدار وجود دارد که در موارد مختلف نیز بررسی شده اند . در این مطالعه ما مدلی را پیشنهاد می کنیم که در آن ساختار مدی این امواج می توانند باعث لایه های برشی در این جریان ها شوند . مدلمذکور براساس مطالعة فیزیکی جریان های خروجی از پلوم ها در محیط با چینش چگالی است که امواج بلند پریود را حداقل در محیط های بستة آزمایشگاهی ایجاد می کنند . نمونه نوسانات این امواج حدود ۵۰ثانیه مشاهده می شود . برمبنای مدل مذکور نمونه مقیاس های قائم لایة برشی تخمین زده می شود ( حدود ۳۱۰متر ) که با مشاهدات همخوانی خوبی دارد . مونتی و همکاران ( ۲۰۰۲ ) این لایه ها را به
جریان ها با چگالی متفاوت و منشأ متفاوت از شیب های مختلف نسبت داده اند . در این مقاله ابتدا مشاهداتی از نیمرخ جریان های پایدار فروشیب کوهستانی مربوط به شمال تهران بررسی و سپس برمبنای مدل مدی امواج درونی بلند پریود ساختار قائم مشاهده شده، مورد تحلیل قرار خواهد گرفت .