سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرحمن نامدار – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، تبریز، ایران
صمد روشن انتظار – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز ، تبریز- ایران ؛ دان
حبیب تجلی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز ، تبریز- ایران ؛ دان
زهرا عینی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز ، تبریز- ایران

چکیده:

در این مقاله امواج سطحی غیرخطی جایگزیده در سطح مشترک میان متامواد( موادی با ضرایب گذردهی الکتریکی و نفوذپذیری مغناطیسی منفی) و بلور فوتونیکی یک بعدی را بررسی می کنیم. چنین امواج جایگزیده سطحی به نام حالتهای تام (Tamm states) معروف هستند. پاشندگی امواج سطحی غیرخطی را با امواج سطحی خطی مقایسه و بستگی خواص پاشندگی امواج سطحی غیر خطی به شدت میدان الکتریکی امواج اعمالی را نیز مطالعه می کنیم. نشان می دهیم که در حالیکه در نظام خطی به ازای هر زاویه تابش فقط یک نوع مد سطحی وجود دارد در نظام غیر خطی به ازای هر زاویه تابش دو مد سطحی با ساختار متفاوت وجود دارد. این مدها می توانند جریان انرژی پسرو یا پیشرو را فراهم نمایند.