سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه شیراز
ناصر طالب بیدختی – استاد بخش عمران دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

امواج حاصل از زمین لغزش در درون مخازن سدها یکی از پدیده هایی است که می تواند سبب بالاروی آب از دیواره سد و حتی وقوع روگذری از بدنه سد گردد. این امواج که به امواج ضربه ای موسومند، معمولا بوسیله مدل آزمایشگاهی مبتنی بر مشآبهت عدد فرود مورد بررسی قرار می گیرند آبتدا پارامترهای موثر در این پدیده تعیین گردیده و به صورت بدون بعد در می ایند، سپس روآبطی تجربی میان این پارامترها و پارامترهای بدون بعد شده ی موج ضربه ای حاصله از قبیل دامنه، زوال دامنه و سرعت انتشار موج برقرار می گردد. در این مطالعه بالاروی موج و روگذری آن از سد نیز بررسی می شود. همچنین کارایی برخی از روآبط ذکر شده در پیش بینی امواج حاصله از یک زمین لغزش واقعی مورد ارزیآبی قرار می گیرد.