سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جمال بروستانی – پژوهشکده فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
منوچهر کلافی – پژوهشکده فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
علی سلطانی والا – پژوهشکده فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله روش تحل یلی جورشد گی مستق یم در مدل کرون یک – پن ی جهت مطالعه رفتار پاشندگ ی حالتها ی سطح ی جا یگزیده بکار برده شده است که در سـطح بلـور فوتونیکی یک بعد ی نیمه بی نها یت که با یک مح یط همگن ن یمه بی نها یت هوا قطع شده ،تولید می شود . خود بلور فوتون یکی متناوبا از لا یه ها ی با مواد مثبـت ومنفی تشکیل شده .است ما نشان داده ایم که با انتخاب مناسب پارامترهای بلور فوتونیکی، پاشندگی با شیب صفر ومنفی در محدوده بزرگی از || k بدست می آید