سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جمال بروستانی – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
علی سلطانی والا – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز ، پژوهشکده فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز
حجت اله حاجیان – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز ، پژوهشکده فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز
منوچهر کلافی – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز ، پژوهشکده فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین مقاله امواج سطحی ایجادشده درسطح یک بلور فوتونی یک بعدی متشکل ازلایه های راستگرد ولایه های چپگرد وابسته به بسامد با استفاده ازرابطه ای تحلیلی به دست آمده است ازروش تطابق مستقیم ارائه شده اند دراغلب کارهای ارائته شده قبلی برای سادگی مسئله ضرایب مواد چپ گرد ثابت انتخاب شده بودند نتایج ما نشان می دهند که وقتی ضرایب لایه هیا چپ گرد به شکل واقعی وابسته به بسامد انتخاب می شوند به پاشندگی صفر و منفی درگستره وسیعی اززاویه تابش وبسامد نسبت به حالتی که ضرایب ثابت انتخاب می شدند دسترسی پیدا می کنیم همچنین اکثر مدهای به دست آمده پسرو هستند .