سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین شاطری – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران، ایران
صادق جمالی – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران، ایران

چکیده:

رله های دیستانس یکی از پرکاربردترین رله ها در سیستم های حفاظتی خطوط انتقال انرژی الکتریکی می باشند . این رله ها در درجة نخست به عنوان حفاظت اصلی و دردرجة بعد به عنوان حفاظت پشتیبان مورد استفاده قرار می گیرند . یکی از عواملی که همواره باعث اخلال در عملکرد صحیحرلة دیستانس می گردد، وجود مقاومت خطا در حلقة خطای تک فاز به زمین است . در مورد این مقاومت دو مسئله مهم مطرح می باشند : عدم مشخص بودن اندازة این مقاومت از دیدگاه سیستم حفاظتی و عدم برابری مقاومت تحمیلی ناشی از این مقاومت بر امپدانس اندازه گیری شده در نقطة
رله گذاری با مقاومت خطا . در صورت وجود مقاومت خطا، ممکن است که امپدانس تحمیلی اندازه گیری شده در نقطة رله گذاری اهمی خالص نباشد . میزان انحراف امپدانس اندازه گیری شده از مقدار واقعی، علاوه بر اندازة مقاومت خطا، به عوامل ساختاری و بهره برداری شبکة قدرت وابسته می باشد . به غیر از مقاومت خطا، ظرفیت خازنی خط انتقال نیز موجب انحراف امپدانس اندازه گیری شده از مقدار واقعی آن می گردد . میزان این انحراف نیز وابسته به شرایط سیستم قدرت می باشد . در این مقاله امپدانس اندازه گیری شده توسط رلة دیستانس با در نظر گرفتن ظرفیت خازنی خط انتقال مورد بررسی قرار گرفته است . در ابتدا روابط مورد نیاز جهت به دست آوردن امپدانس اندازه گیری شده در نقطة رله گذاری، ارائه شده اند . در این جا جهت ملموس تر شدن مطالب عنوان شده از یک سیستم عملی استفاده شده است . با استفاده از این سیستم، نحوة تغییرات مشخصة امپدانس اندازه گیری شده به ازای تغییر شرایط سیستم قدرت مورد بررسی قرار گرفته است .