سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق جمالی – دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین شاطری – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

رله های دیستانس به طور گسترده ای در سیستم های حفاظتی خطو ط انتقال نیرو مورد استفاده قرار م ی گیرند . این رله ها در درجة نخست حفاظت اصلی و در درجة بعد حفاظت پشتیبان را فراهم م یآورند. در سیستم های قدرت امروزی به دلیل محدودیت های موجود در زمینة احداث خطوط انتقال جدید، خطوط در حداکثر ظرفیت انتقالی ممکن بهره برداری می گردند. این امر موجب کاهش قابل توجه حاشیة ایمنی سیستم قدرت شده است . با توجه به این امر، سرعت و صحت عملکرد رله های دیستانس نقش به سزائی را بر روی پایداری سیستم قدرت ایفا می کنند.
به دلیل وجود محدودیت در احداث خطوط جدید، استفاده از خطوط دومداره در حال گسترش م یباشد. در خطوط دومداره علاوه بر وجود القاء متقابل بین فازهای یک مدار، القاء متقابلی میان دو مدار مجاور وجود دارد . وجود القاء متقابل میان دو مدار امپدانس اندازه گیری شده در نقطة رله گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از عوامل دیگری که همواره باعث اشتباه در عملکرد رلة دیستانس می گرد د، وجود مقاومت قوس خطا در خطای تکفاز به زمین می باشد. در مورد این مقاومت دو مسئله وجود دارند . اول آن که اندازة این مقاومت از دید سیستم حفاظتی نامشخص می باشد . مورد دوم آن که در صورت مشخص بودن این مقاومت، امپدانس اندازه گیری شده برابر با این مقاومت نخواهد بود. در این مقاله امپدانس اندازه گیری شده در نقطة رله گذاری برای خطوط تک مداره و دومداره مطرح شده است . با توجه به این امپدانس ها، در این جا منحنی مشخصة امپدانس اندازه گیری شده در نقطة رله گذاری، مشخصة ایده آل رلة دیستانس ، ارائه شده است . در خاتمه مقایسه ای میان منحنی های به دست آمده برای خطوط تک مداره و دومداره انجام شده است.