سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

افسانه موفق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، مرکز علوم و تحقیقات، دانشگاه
محمدرضا دوستی – دکتری مهندسی محیط زیست ، استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه
نبی اله منصوری – دکتری مهندسی محیط زیست ، استادیار گروه مهندسی محیط زیست، مرکز علوم و ت
امیرحسام حسنی – دکتری مهندسی محیط زیست ، استادیار گروه مهندسی محیط زیست، مرکز علوم و ت

چکیده:

دفع مواد حاصل از فعالیت وسایل تصفیه کننده هوا نظیر اسکرابرها و فیلترها همواره یک معضل زیست محیطی بوده است. کاربرد الکتروکینتیک به عنوان روشی جدید در تصفیه خاک های آلوده به فلزات سنگین در تحقیقات متعدد به اثبات رسیده است اما تاکنون این روش برای تصفیه نهائی لجن های حاصل از فعالیت اسکرابرها و سیکلونها و فیلترهای کیسه ای در صنایع آلاینده به فلزات سنگین بکار نرفته استدر این تحقیق سعی شده است با توجه به شباهتها و تفاوتهای فیزیکوشیمیایی موجود بین این لجنهابا خاک های مطالعه شده مبانی نظری امکان پذیری تصفیه آنها با فرایندالکتروکینتیک تدوین گردد.
درفرایندالکتروکینتیک دو رشته الکترود(آند وکاتد )درون نمونه قرار می گیرد که با عبور جریان مستقیم با شدت کم یک میدان الکتریکی ایجاد می شود که در آن آب ، یونها ، مواد آلی قطبی شده و ذرات باردار توسط دو مکانیسم اصلی انتقال یونها و ذرات باردار وهمچنین انتقال آب میان حفره ای به سمت الکترود با بار مخالف حرکت می کنند.
در این تحقیق مطالعات متعدد در زمینه فرایند الکتروکینتیک بررسی شده است و بر اساس شواهد و نتایج ارائه شده و همچنین شباهت های موجود فیزیکو شیمیایی بین لجن های سیستمهای تصفیه کننده ذرات معلق با مدیاهای مورد مطالعه و همچنین انعطاف پذیری فرآیند الکتروکنتیک برای عمل در شرایط مختلف PH ، دما و حضور مواد شیمیایی تغییر دهنده حلالیت فلزات سنگین، این نتیجه حاصل گشت که این فرآیند میتواند برای تصفیه نهایی لجن های مذکور بکار رود که این مهم مراحل عملی تحقیق بر روی نمونه های واقعی با ساخت یک دستگاه راکتور آزمایشگاهی برای حذف سرب در حال اتماماست.