سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن نوری – مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی استان یزد
پریسا اسدالله پور – مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی استان یزد
سیدحسین میرحسینی – مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی استان یزد
علی امیر ارجمند – مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی استان یزد

چکیده:

سپیولیت یک سیلیکات منیزیم هیدرات ه است که فرمول کلی آن به صورت ۲MgO.3SiO2.nH2O می باشد و در طبیعت به حالت های کلوئیدی و بلوری وجود دارد .
در طرح حاضر ابتدا به منظور امکان سنجی استفاده از سپیولیت به جای تالک در سنتز بدنه های کوردیریتی با استفاده از مخلوط سپیولیت، کائولن و آلومینا به نحوی ک ه ترکیب تئوری کوردیریت حاصل شود، نمونه های آزمایشگاهی ساخته شده و در دماهای ۱۲۷۵ ، ۱۳۰۰ ، ۱۲۵۰ و ۱۳۲۵ درجه سانتی گراد پخت شدند . خواص مختلف نمونه ها از قبیل دانسیته، تخلخل و استحکام بررسی شد و به منظور شناسایی فازهای تشکیل شده نمونه ها تحت آزمایش XRD قرار گرفتن د . همچنین بررسی ریزساختاری نمونه ها به وسیله میکروسکوپ نوری انجام گردید . نتایج نشان داد که بر خلاف انتظار مقدار کورد یریت تشکیل شده در نمونه ها کم بوده و فازهای اصلی اسپینل، کریستوبالیت و انستاتیت هستند . با این حال نمونه های پخت شده در ۱۲۵۰ و ۱۲۷۵ درجه سانتیگراد دارای تخلخل بالا و استحکام نسبتاً مناسب هستند، به طوری که می توان از آنها برای کاربردهای خاصی مثل فیلتر جذب کننده و یا عایق حرارتی استفاده نمود .