سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پرویز شیمی – استادیار پژوهش بخش تحقیقات علف های هرز موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور،

چکیده:

طی یک آزمایش دو ساله، کارایی شعله افکن به عنوان وسیله ای برای کنترل علف های هرز مزارع ذرت دانه ای ( رقم (۷۰۴ در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۱۰ تیمار و ۳ تکـراردر منطقـه کـرج بـه مـدت دو سـال مـورد آزمـایش قـرار گرفـت . تیمارهای آزمایش عبارت بودند از استفاده از شعله افکن در مرحله ۳-۵ و ۱۰-۱۵ برگی ذرت به تنهایی و یا به همراه ۴ لیتر علف کش اپتام ( اردیکان %۸۲ امولسیون ) قبل از کاشت و مخلوط با خاک، پاراکوات %۲۰) مایع ) به میـزان ۳ لیتـر در هکتـار به صورت پس رویشی در مرحله ۳-۵ و ۱۰-۱۵ برگی ذرت، اردیکان به میزان ۶ لیتر در هکتار بـه صـورت پـیش کـشت و مخلوط با خاک، آترازین به میزان ۱/۵ کیلوگرم %۸۰) پودر )+ ۵ لیترآلاکلر ( لاسـو %۴۸ امولـسیون ) در هکتـار بـه صـورت پیش رویشی، شاهد های با و بدون علف هرز . نتایج آزمایش نشان داد که شعله افکن در سال اول تاج خـروس و سـلمک را بالای %۹۰ کنترل نمود، و بـه همـین ترتیـب باعـث افـزایش عملکـرد ذرت گردیـد . در سـال دوم کنـف وحـشی، سـلمک، تاجریزی و علف های هرز باریک برگ توسط تلفیق علف کش اردیکان و شعله افکـن تـا %۱۰۰ کنتـرل گردیدنـد و باعـث افزایش عملکرد ذرت شدند . ادامه تحقیقات در این زمینه توصیه شده است .