سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رحمت اله رنجبر – محقیق آب و خاک و تکنولوژی توتون مرکز تحقیقات توتون ارومیه
حسین فیاض زرطلب – محقیق آب و خاک و تکنولوژی توتون مرکز تحقیقات توتون ارومیه
رامین تقوی – محقیق آب و خاک و تکنولوژی توتون مرکز تحقیقات توتون ارومیه
بهنام باطنی منش – محقیق آب و خاک و تکنولوژی توتون مرکز تحقیقات توتون ارومیه

چکیده:

تولید نشاء در خزانه شناور با استفاده از تکنیکهای مشتق از کشت هیدروپونیک صورت می گیرد. جهت بررسی کیفیت نشاء در بسترهای مختلف کشت خزانه شناور، طرحی در خزانه شناور گلخانه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۸ تیمار و ۳ تکرار به مدت ۲ سال ( ۸۴ و ۸۵ ) پیاده گردید. تیمارهای آزمایشی در خزانه شامل پیت وارداتی (شاهد)، پیت با پرلیت، پیت با ورمی کولیت، کود حیوانی با پرلیت، کود حیوانی با ورمی کولیت، کود حیوانی با پیت و پرلیت، کود حیوانی با پیت و ورمی کولیت، پیت نوشهر با پرلیت بود. تغییرات شوری در عمق سطحی بسترکشت، گیاهچه های دارای ریشه هوایی، سلولهای خشک، سرعت و درصد جوانه زنی، ریشه آبی، ریشه بستری، تعداد نشاء قابل استفاده، قطر میانگین ساقه، درصد ماده خشک و غلظت ازت، فسفر و پتاسیم در بخش هوایی نشا ء اندازه گیری گردید . نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از وجود تفاوت معنی دار بین تیمارهای مختلف آزمایشی در رابطه با کلیهپارامترهای مورد اندازه گیری بود . میزان جوانه زنی در تیمارهای حاوی پیت وارداتی حداکثر بود ولی میزان جوانه زنی و همین طور درصد ماده خشک ، سرعت جوا نه زنی و درصد نشا ء قابل استفاده در تیمارهای حاوی کود حیوانی به تناسب مقدار مصرف آن پایین بود و نشاها در اثر کمبود نیتروژن زرد شده بودند. علیرغم قطر زیاد نشاء در کلیه تیمارهای حاوی کود حیوانی ، درصد ماده خشک نشاء و زیست پذیری نشاء پس از نشاکاری در آنها پایین بود . طبق نتایج، جهت کاهش هزینه ها میتوان از پرلیت و ورمی کولیت در تهیه بستر کشت خزانه شناور مصرف نمود ولی استفاده از کود حیوانی در این خزانه ها بدلیل وجود خصوصیات فیزیکی وشیمیایی متغیر آن توصیه نمی شود.