مقاله امکان افزايش کارايي سامانه فعلي تصفيه فاضلاب يک کارخانه توليد محصولات لبني و ارايه راهکارهاي مناسب جهت ارتقاي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: امکان افزايش کارايي سامانه فعلي تصفيه فاضلاب يک کارخانه توليد محصولات لبني و ارايه راهکارهاي مناسب جهت ارتقاي آن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصفيه فاضلاب
مقاله صنايع لبني
مقاله برکه تثبيت
مقاله لجن فعال
مقاله ارتقاي تصفيه خانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقي نيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوري جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: محوي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: واعظي فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: ندافي كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اين تحقيق با هدف بررسي امکان افزايش کارآيي سيستم تصفيه فاضلاب کارخانه صنايع لبني پگاه فارس و ارايه راهکار مناسب جهت ارتقاي آن در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۵ انجام گرفت. سامانه مورد استفاده براي تصفيه فاضلاب اين کارخانه از نوع بي هوازي- هوازي متوالي است که در آن از برکه هاي تثبيت بي هوازي و لجن فعال متعارف و هوادهي گسترده استفاده شده است. اين تصفيه خانه به دليل توسعه نامناسب و عدم راهبري صحيح، استانداردهاي خروجي مورد نياز جهت دفع به زمين هاي کشاورزي را تامين نمي کرد.
روش کار: جهت رفع مشکلات فوق و بوي بد ناشي از آن، اصلاحاتي همچون تغيير در ورودي و خروجي برکه ها و تنظيم نسبت غذا به زيست ياخته (F/M) در فرآيند لجن فعال و تبديل لجن فعال متعارف به لجن فعال با تغذيه مرحله اي، صورت گرفت و بازده تصفيه خانه قبل و بعد از انجام تغييرات مورد بررسي و آزمايش قرار گرفت.
نتايج: در نتيجه اين تغييرات بازده حذف اکسيژن مورد نياز شيميايي (COD)، اکسيژن مورد نياز زيست شيميايي (BOD5)، مجموع ذرات جامد معلق (TSS)، مجموع ذرات جامد محلول (TDS) و مجموع کلي فرم ها و کلي فرم هاي مدفوعي به ترتيب از ۴۲/۸۲، ۸۷/۸۶، ۱۸/۶۴، ۲۳/۲۰، ۵۶/۵۴ و ۸۷/۵۰ به ۳۴/۹۷، ۶۱/۹۸، ۴/۹۰، ۴۷/۲۸، ۰۹/۹۰ و ۹۵/۸۹ درصد افزايش يافت.
نتيجه گيري: نتايج آزمايش هاي انجام گرفته نشان دهنده افزايش بازده تصفيه خانه بعد از اصلاح سامانه مي باشد. همچنين مشاهده شد که کارآيي سامانه لجن فعال تغذيه مرحله اي و سامانه لجن فعال هوادهي گسترده در کاهش پارامترهاي مورد بررسي در اين تحقيق مشابه مي باشد و استفاده از هوادهي گسترده در اين تصفيه خانه، عملا باعث اتلاف انرژي و هزينه مي شود.