مقاله امکان سنجي توسعه پايدار گردشگري در شهر ملاير با استفاده از مدل SWOT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافيا و مطالعات محيطي از صفحه ۱۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: امکان سنجي توسعه پايدار گردشگري در شهر ملاير با استفاده از مدل SWOT
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه پايدار شهري
مقاله گردشگري شهري
مقاله اثرات گردشگري
مقاله تحليل SWOT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: شمس مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي فر ساناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال حاضر صنعت گردشگري يکي از منابع مهم توليد درآمد، اشتغال و ايجاد زيرساختها براي نيل به توسعه پايدار محسوب مي شود. متاسفانه در کشور ما با وجود توان بسيار براي توسعه گردشگري اين قابليت ها به خوبي شناسايي نشده و از آنها براي توسعه کشور استفاده نگرديده است. از جمله اقداماتي که در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه براي تحقق توسعه پايدار و کاستن از فشارهاي اقتصادي – اجتماعي و زيست محيطي انجام مي شود اجراي برنامه هاي توسعه گردشگري در سطوح محلي، ملي و بين المللي است. سرمايه گذاري در صنعت گردشگري داراي آثار و تبعات اقتصادي، اجتماعي و حتي کالبدي است از اين رو با توجه به اينکه در داخل و پيرامون برخي شهرهاي ميهن کهن ما ايران، آثار ارزشمند تاريخي از نياکانمان به يادگار مانده است. درکنار اين آثار جاذبه هاي طبيعت گردي همراه با جلوه هاي زيباي زندگي و فعاليت هاي انساني شامل کشتزارها، باغات، صنايع دستي و … امکان و فرصت مناسبي براي توسعه شهري پايدار بر پايه گردشگري پديد آورده است. چنانچه از اين فرصت به درستي و به شکل مناسب بهره برداري گردد، امکان بهبود وضعيت اقتصاد شهري و ارتقا سطح زندگي و کاهش مهاجرت دارد. شهر ملاير در جنوب استان همدان از جمله شهرهاي داراي ميراث ارزشمند گردشگري کشور است و امکان استفاده از گردشگري آثار آن جهت توسعه پايدار شهري مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل و زمينه هاي قدرت، ضعف، فرصت و تهديد موثر بر توسعه پايدار گردشگري شهر و تبيين الگويي مناسب جهت توسعه پايدار گردشگري شهري ملاير با استفاده از دو روش توصيفي و تحليلي استفاده شده است و داده هاي مورد نياز به صورت اسنادي و پيمايشي تهيه گرديده است و در تشخيص و تعيين راهبرد توسعه پايدار شهري از مدل SWOT (قوت، ضعف، فرصت، تهديد) استفاده شده است.