مقاله امکان سنجي کاربرد يادگيري الکترونيکي در آموزش عالي با استفاده از تحليل عاملي (مطالعه موردي: دانشجويان رشته ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه رازي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۱۵ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: امکان سنجي کاربرد يادگيري الکترونيکي در آموزش عالي با استفاده از تحليل عاملي (مطالعه موردي: دانشجويان رشته ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه رازي)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امکان سنجي
مقاله تحليل عاملي
مقاله يادگيري الکترونيکي
مقاله دانشگاه رازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميلادي حسنا
جناب آقای / سرکار خانم: ملك محمدي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي تحقيق بررسي امکان کاربرد يادگيري الکترونيکي در آموزش عالي است. اين تحقيق به دنبال يافتن ابعاد زيربنايي و متغيرهاي فرضي مرتبط با امکان سنجي کاربرد يادگيري الکترونيکي مي باشد، و به دنبال فهم اين نکته است که کاربست موثر يادگيري الکترونيکي با توجه به چه مفاهيم و ابعادي امکان پذير خواهد بود. اين تحقيق بر مبناي هدف، کاربردي و بر مبناي روش، از نوع توصيفي، همبستگي است. جامعه آماري تحقيق شامل۲۵۰ نفر از دانشجوياني است که در مقطع کارشناسي رشته ترويج و آموزش کشاورزي در سال هاي ۸۷- ۱۳۸۴ مشغول به تحصيل بوده اند. براي گردآوري داده ها از بررسي اسنادي، پرسشنامه، مصاحبه، و براي مطالعه جامعه از سرشماري استفاده شد. پايايي ابزار تحقيق بر مبناي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ و براي بخش هاي مختلف در حدود ۸۵ درصد به دست آمد. روايي ابزار تحقيق نيز با نظر اصلاحي کميته تحقيق ارتقا يافت. يافته ها نشان داد که چهار عامل زيرساختي، فني، آموزشي و پشتيباني، زيربناي متغيرهاي مرتبط با امکان سنجي کاربرد يادگيري الکترونيک را تشکيل مي دهند، به گونه اي که توانستند ۶۵ درصد از واريانس متغيرهاي تحقيق را تبيين کنند.