سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عبدالحمید اشراق نیا جهرمی – استاد دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف
مسعود جاودانی تبریزی نژاد – کارشناس ارشد ERPدر وزات نیرو
سید فرامرز حجازی – کارشناس ارشد ERPدر وزات نیرو

چکیده:

در دنیای امروز ، کسب و کار و فن آوری اطلاعات آنچنان در هم آمیخته اند که تفکیک این دو در برخی از سازمان ها نا ممکن به نظر
از راهکارهای نوین مدیریتی هستند که در ترکیب این دو منظر پا به عرصه نهاده اند . بسیاری از سازمان ERPII و سپس ERP می رسد . ۱
از امکانات ابزاری آن به بهترین شکل بهره ببرند و منافع سرشاری را عاید ERPII های پیش رو در دنیای رقابتی توانسته اند با درک مفاهیم
بوده است یعنی ابتدا با « تصمیم گیری آگاهانه » : خود کنند ولی نکته مهمی که این سازمان ها رعایت کرده اند و به آن توجه ویژه داشته اند
مطالعه جامع و بررسی دقیقی به هزینه های هنگفت ، مدت زمان طولانی پروژه ، منابع انسانی مورد نیاز ، فرهنگ کارکنان و … در قالب یک
چارچوب امکان سنجی پرداخته اند تا میزان آمادگی سازمان را برای پذیرش چنین تغییر بزرگی در بوته آزمایش قرار بدهند و از به هدر رفتن
منابع مالی ، انسانی و زمان جلوگیری کنند . مدتی است در کشور ایران نیز نسبت به تهیه این سیستم اقدام شده است و حتی چند سازمان
بزرگ نیز به خرید آن پرداخته اند ولی متاسفانه به موفقیت چشمگیری نرسیده اند که ما معتقدیم ناشی از عدم مطالعه اولیه و امکان سنجی
صحیح بوده است . به ه مین منظور در این مقاله تلاش داریم یک چارچوب تصمیم گیری برای آمادگی پذیرش سازمانی ارائه دهیم تا به
درجه اطمینان مناسبی نسبت به موفقیت در اتخاذ ERP بریسم.