سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی شریفی – سازمان انرژیهای نو ایران ( سانا )- معاونت امور انرژی وزارت نیرو ایران
ابوالفضل شیرزادسیبنی – سازمان انرژیهای نو ایران ( سانا )- معاونت امور انرژی وزارت نیرو ایران

چکیده:

مطابق برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشـور، ۵۰۰ مگـاوات از برق مصرفی کشور باید از انرژیهای تجدید پـذیر ( نـو ) تولیـد شود ] . [ ۱ در حـال حاضـر همگـام بـا پیشـرفتهای جهـانی در صنعت و تکنولوژی ، انرژی برق بادی در ایران نیز بـه مرحلـه صنعتی و کاربردی بودن رسیده است . اما با توجـه بـه فاصـله فراوان کنونی با رقم ۵۰۰ مگاوات، مـی بایـد منـاطق مناسـب جهت احداث نیروگاههای برق بـادی جدیـد، شناسـایی و بـه علاقه مندان بخش خصوصی و دولتی معرفی شود ] . [ ۲ در این مقاله با معرفی روشهای اسـتاندارد و معتبـر جهـانی، پتانسـیل انرژی برق بادی منطقه جرندق تاکسـتان محاسـبه و مشـخص می شود که منطقه بـرای احـداث نیروگـاه بـرق بـادی بسـیار مناسب و مطلوب است . سازمان انرژیهای نو ایران ( سـانا ) نیـز در نظــر دارد در ایــن منطقــه، نیروگــاه بــادی بــه ظرفیــت ۶۰ مگاوات احداث کند .