سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی کرمی خانیکی – استادیار و رئیس بخش حفاظت سواحل پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
مرتضی دهقانی – دانش آموخته دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا غربی رضا – عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

با وجود کمی آب در کشور متاسفانه از آبهای موجود نیز استفاده مطلوبی نمی شود و سالانه ۵۵ میلیارد متر مکعب آب شیرین از طریق رودخانه ها به دریا وارد می شود. در این تحقیق امکان بهره برداری از آب رودخانه زهره به منظور اصلاح اراضی دلتای این رودخانه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور شاخص های مختلف کیفیت آب از جمله کاتیونها و آنیونها، غلظت املاح محلول، EC و SAR در طول دوره آماری (۱۳۸۰-۱۳۳۴) در ارتباط با گیاهان یونی (گندم، جو و خرما) منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. کیفیت آب رودخانه با توجه به تقسیم بندیهای مختلف ازجمله دیاگرام ویل کوکس ، تقسیم بندی فائو، تقسیم بندی کمیته آبیاری و زهکشی و تقسیم بندی نیریزی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که سدیم آب هیچ گونه تاثیر منفی برخاک و گیاهان ندارد در مورد کلر نیز این حساسیت جدی نیست. در مدیریت اراضی منطقه حتما باید کسر آبشویی مناسب در آبیاری برای جلوگیری از شور شدن خاک در دراز مدت مد نظر قرار گیرد که این مقادیر برای گیاهان بومی در ماه های مختلف دوره رشد مشخص شده است.