سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پیمان شیرین زاده – کارشناس امور مهندسی رودخانه مهندسین مشاور یکم
امیر نوروزی – کارشناس امور مهندسی رودخانه مهندسین مشاور یکم
محمد علی پور حسن زارع – کارشناس ارشد مهندسی رودخانه مهندسین مشاور یکم
محمد احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

به طور کلی، رودخان هها در وضعیت طبیعی همواره در حال فرسایش و رسو ب گذاری بوده و تا حد امکان باید ازمهار این پدید ه های ط بیعی اجتناب نمو د . زیرا مهار کنار ه ها ممکن است موجب توسعه و گسترش خساراتی جدی در پایی ن دستیا بالادست رودخانه گردد و به عبارتی دیگر سامانه رودخانه ای را از حالت تعادل طبیعی خود خارج نمای د . البته امروزه از آنجایی که فرسایش کناره ها، موجب وارد آمدن لطمات اقتصا دی به اراضی زراعی، از بین رفتن تأسیسات آبی، پایین آوردن کیفیت آب و غیره می گردد، معضل فرسایش کناره ها به صورتیکی از مهم ترین و بزرگ ترین مسائل محیط زیستی و اقتصادی گسترد های را به دنبال داشته باشد. اصولاً روش های مختلفی برای جلوگیری از جلوگیری از فرسایش ک ناره رودخانه ها در نظر گرفته می شود که دریک دید کلی می توان به دو دسته ساز ه ای و غیرساز ه ای تقسی م بندی نمو د. روش های غیرساز ه ای (روش های مدیریتی) مهار فرسایش کنار ه های رودخانه، به رو ش هایی گفته می شود که بدون انجام اقدامات ساز ه ای و فقط با برنامه ریزی و اجرای امور مدیریتی، از فرسایش کناره ها جلوگیری نماید