سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمدرضا عصاری – استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
محمود کشاورز – دانشجو دکترای مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:
انتشار آلاینده های ناشی از احتراق سوختهای فسیلی و نیز قطع درختان یک تهدید بسیار خطرناک برای محیط زیست است.امروزه با توسعه شبکه گاز رسانی در کشورتغییر سبد مصرفی انرژی از سوختهای مایع به گاز خوشبختانه انجام پدیرفته است. بااین حال در روستاههای کوچک و دور از شبکه گازرسانی هنوز مصرف سوختهای مایع و چوب صورت می پذیرد . بدلیل اقتصادی نبودن و تاثیرات مخرب زیست محیطی مستقیم اجرای خطوط لوله گازرسانی برای این گونه روستاهها محاسبات مربوط به امکان سنجی استفاده ترکیبی از انرژی خورشیدی وپمپ گرمایی بجای سوختهای فسیلی درروستاههای کوچک و دور از شبکه گازرسانی استان ایلام بعنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن بر مبنای متوسط مصرف گاز کنونی مشترکین روستایی ارائه شده است . اطلاعات مربوط به میزان تابش خورشید و شرایط آب هوایی از نرم افزار RETScreen بر پایه داده های سازمان ناسا استخراج شده است.