سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی فاضلی – دکترای مهندسی محیط زیست – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق
محمد رضا سلطانی ، سروستانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران – آب فاضلاب – دانشگاه صنعت آب وب

چکیده:

امروزه باتوجه به رشد روزافزون جمعیت به خصوص درشهرهای بزرگ ونیاز بـه حفاظـت کیفـی منـابع آب ومحیط زیست،مسئله مدیریت لجن تصفیه خانه های آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است . مسئله دفع لجن یکی از اساسی ترین مشکلات در مدیریت لجن تصفیه خانه های آب به حساب مـی آیـد . حجـم زیـاد لجـن تولیـدی وخصوصیات نامطلوب آبگیری از علل اصلی بروز مشکل می باش ند . لذا انتخاب روش بهینـه دفـع لجـن واسـتفاده مجدد از لجن باید بر اساس دو دیدگاه رعایت مسائل زیست محیطی وشرایط اقتصادی صورت پذیرد . نتــایج ایــن تحقیــق نــشان مــی دهدکــه تــصفیه خانــه هــای مــورد مطالعــه مقــادیر بــیش از حــد مجــاز آهن،آلومینیوم،منگنزو … را به محیط زیست تخلیه می نمایند که این امر علاوه بر اثرات مخـرب زیـست محیطـی وآلودگی منابع آب های سطحی وزیر زمینی باعث عدم امکان استفاده از لجن حاصله به عنوان یک ماده بـا ارزش می گردد . در این تحقیق از بسترهای خشک کن گلخانه ای به منظور آبگیری از لجن اسـتفاده گردیـده اسـت . نتایج حاصله نشان می ده د که از این بسترها میتوا ن به عنوان روش موثر برای آبگیری لجن تـصفیه خانـه هـای آب استفاده نمود . همچنبن درادامه کاربرد لجن آبگیری شده وپساب حاصله درمصارف مختلف کشاورزی، فضای سبز وصنعت مورد بررسی وارزیابی قرار گرفت ه است که نتایج آن نشان دهنده قابلیت استفاده از لجن تصفیه خانه های آب به عنوان کود همراه با لجن فاضلا ب شهری در مـصارف کـشاورزی و از پـساب حاصـل از آبگیـری بـه منظور آبیاری فضای سبزمی باشد .