سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
محمدرضا پورعلی – استادیار حسابداری، گروه حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس،چالوس،ایران
نسیم اسحاقی کجوریان – کارشناس ارشد مدیریت دولتی-مالی

چکیده:
بودجهریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، ارزیابی است که بر رابطه هزینه صورت گرفته بر نتایج مورد انتظار تاکید می ورزد. برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی بستر و ضروریاتی وجود دارد که هدف اصلی تحقیق شناسایی عوامل موثر و بررسی امکان پیادهسازی بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران به روشAHP می باشد. مطالعه حاضر، یک پژوهش کاربردی و از نوع پژوهش تحلیلی است که در آن برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از هر دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد که در بعد میدانی از پرسشنامه استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل رئیس و کلیه معاونین دانشگاه، مدیران مالی، مدیران برنامه و بودجه دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی مازندران ( ۱۰ نفر) بوده و با تکنبکAHPمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت یافته های این پژوهش نشان دهنده این واقعیت است که در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران توانایی(ارزیابی عملکرد، نیروی انسانی، فنی)، اختیار(قانونی، رویهای، سازمانی) و پذیرش(سیاسی، مدیریتی، انگیزشی) لازم برای اجرای بودجهریزی عملیاتی را دارد