سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدحسین میرموسوی – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه زنجان
حمید اکبری – کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

کشاورزی اصلی ترین ارکان تامین نیازهای غذایی یک جامعه بوده و عاملی تعیین کننده در پی نیازی از انواع اقلام وارداتی محسوب می شوددراین زمینه تولیددانه های روغنی دارای ارزش اقتصادی بوده و از نظر غذایی نیز حائز اهمیت می باشد. دراین مطالعه از آمار هواشناسی ایستگاههای منتخب در منطقه کرمانشاه، کنگاور، اسلام آباد غرب، سرپل ذهاب و روانسر با حجم آماری حداقل ۱۸ سال با نیازهای بیوکلیماتیک درخت زیتون به منظور امکان سنجی کشت آن استفاده شده است بدین منظور با توجه به شرایط فنولوژیکی زیتون و تطبیق آن با شرایط اقلیمی مورد نیاز به بررسی شاخصهای موثر در کشت محصول پرداخته شدها ست با استفاده از روش فائو – پنمن – مانتیث نیاز آبی و مقادیر نیاز آبیاری محاسبه و در ادامه درجه حرارت تراکمی و نیاز سرمایی محصول نیز محاسبه شده است.