سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهرداد عدل – کارشناس ارشد مهندسی عمران محیط زیست
آرش حق پرست کاشانی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
شهریار بزرگمهری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

نگاهی به الگوی مصرف سوخت نیروگاههای حرارتی کشور در ماههای مختلف سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ نشان م یدهد که او ً لا، رشد مصرف سالانة گاز طبیعی کمتر از نفت کوره و نف تگاز بود هاست و ثانیًا، طی ماههای سرد سال ۱۳۸۳ یعنی آغاز آذر تا پایان بهمن: افزایش چشمگیر در مصرف نفت کوره و نفت گاز جهت جبران کمبود گازطبیعی مشاهده می شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی جهت جبران کمبود سوخت نیروگاههای حرارتی کشور و نیز جبران بخشی از کمبود قدرت عملی نیروگاهها، استفاده از منابع انرژی زیست توده (بیومس) میباشد. بهره برداری از انرژی زیس تتوده برای جبران کمبود سوخت نیروگاهها م یتواند ب هروشهای مستقیم یا روشهای غیرمستقیم انجام شود که در متن مقاله به آنها اشاره خواهد شد. با بررسی الگوی مصرف سوخت نیروگاههای کشور میتوان دریافت که در دوره ۳ماهه آذر تا بهمن ۱۳۸۳ درمجموع ۱۳۰۳ میلیون لیتر نف تگاز و ۴۱۱۰ میلیون لیتر نفت کوره در نیروگاههای حرارتی مصرف شده است. برای جایگزینی این فراورده های نفتی با منابع انرژی زیس تتوده، معادل ۲۱۴ میلیون گیگاژول انرژی مورد نیاز است که باتوجه به میانگین ارزش گرمایی زیست توده، به حدود ۱۳ میلیون تن زیس تتوده در این دورة ۳ماهه نیاز خواهد بود، درحالیکه ۴۸۰ میلیون گیگاژول انرژی بالقوه از منابع زیس تتوده در کشور وجود دارد. مقایسه اقتصادی بهای تما مشده انرژی مفید حاصل از سوخت زیس تتوده با انرژی مفید
حاصل از نفت گاز(براساس قیمت فوب خلیج فارس)، برتری بیوانرژی را نشان می دهد. این مقاله به بررسی امکان سنجی جایگزینی این منابع در سوخت مصرفی نیروگاههای حرارتی ایران خواهد پرداخت و برنامه اجرایی این کار را در قالب یک طرح پژوهشی ملی پای هریزی خواهد نمود. شناخت منابع بالقوة زیس تتوده در پیرامون نیروگاههای حرارتی، تعیین شعاع حمل اقتصادی زیس تتوده برای هر نیروگاه، بررسی امکان ذخیر هسازی، ارزیابی اقتصادی انرژی تولیدی و مقایسه آن با بهای واقعی نفت گاز و نفت کوره و درصورت وجود توجیه اقتصادی، معرفی بهترین فنآوری تبدیل انرژی برای هر نیروگاه (متناسب با شرایط محلی و فنی)، چارچوب این پژوهش را تشکیل می دهند و دستاورد نهایی این کار در قالب « اطل سهای توان جایگزینی بیوانرژی در نیروگاههای حرارتی ایران»در محیط سامانة اطلاعات جغرافیایی(GIS)منعکس خواهد گردید.