سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید اوژدل نیا – دانشجوی رشته مهندسی ماشین های ریلی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنع
محمدعلی صندیدزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدعلی رضوانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

برخیترنست های هفت واگنه DC متروی تهران دارای سیـستم ترمـز سـاخت شـرکت سـابوبکو (SAB WABCO) مدل SW-EPL/20 میباشند که متشکل از ترمز سابوبکواز نوع الکتروپنوماتیکی با کنترل خطـی و کنتـرل اضـطر اری جداگانه است . در مقاله حاضر ابتدا به طرح موضوع امکان سنجی تبدیل قطارهای ۷ واگنه بـه ۸ واگـن پرداختـه شـده وسپس طریقه عملکرد سیستم ترمز متروی تهران بصورت خلاصه مرور شده و به تحلیل مـشکلات موجـود بـرای انجـام این پروژه می پردازیم . در نهایت راه حل مواجهه با این مـشکلات مطـرح شـده و بـه نتیجـه گیـری مباحـث مطـرح شـده خواهیم پرداخت