سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش آموزش معماری

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

حیدر جهان بخش – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

از جمله دروس مهم تخصصی و پایه در رشته معماری «انسان ، طبیعت ، معماری » است پیوند سه گستره ی موضوعی مورد هدف این درس پیش درآمدی جامع و موثر در تنسیق تفکرات، نظرات و تصورات دانشجو است و جهت دهی به توجهات او را ممکن می نماید اما وجود طیف وسیعی از مقولات مبنایی در مباحث درس، روشهای گوناگون و متعددی را در ارائه ی آن هویدا ساخته که موجب سردرگمی و تفاوتهای قابل توجهی نسبت به کلیات محتوایی مورد نظر در شرح درس گردیده است هدف پژوهش حاضر امکان سنجی تدوین روش سامان مند و فراگیر در چگونگی ارائه ی درس « انسان ، طبیعت ، معماری» است و مشتمل بر مطالبی چون شناخت درس، تحلیل و ارزیابی ویژگی های و جایگاه آن، و مروری بر روش پیشنهادی است. روش انجام این پژوهش پس از بررسی و تحلیل مستندات کتابخانه ای به مظنرو شناسایی مشخصه های اصلی و مبنایی درس بر مطالعات میدانی با هدف شناخت روشهای تدریس و ارزیابی مقایسه ای آن ها به شیوه ی پرسش نامه ای و آماری تکیه دارد جامعه ی آماری مورد پرسش دراین پژوهش از پنج دانشکده ی معماری تشکیل می شود که شامل دو گره کلی مدرسین اساتید ارائه کننده ی درس و اساتید دیگر دروس به صورت مجزا به تعداد سی و پنج نفر و دانشجویان در حال گذراندن در س و دانشجویانی که درس را گذرانده اند به تعداد صدو هشتادنفر است. در پایان پژوهش، روش پیشنهادی با سایر روشهای تدریس جامعه ی آماری و شرح درس مصوب مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرد. که نتایج آن می تواند در ارائه سامان مند درس «انسان ، طبیعت، معماری» مورد توجه و استفاده ی مدرسان قرار گیرد.