سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سهیلا هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
مجید باقرنژاد – دانشیار بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

سنجش از دور دلالت بر سنجیدن اشیاء از مسافتی خاص یعنی تشخیص و اندازه گیری ویژگی یک جسم بدون تماس بالفعل با آن جسم می باشد . برای بررسی تغییرات پدیده های زمینی از جمله شناخت خصوصیات فیزیکی و شیمیائی خاکها می توان از این علم استفاده نمود . نتایج حاصله از پردازش داده های ماهواره ای را می توان با روشهای طبقه بندی واسنجی نموده، تا بتوان نقشه دقیقی بدست آورد (۱) در کنار روش رگرسیون خطی و غیر خطی پردازش داده ها، روش طبقه بندی نظارت شده نیز حائز اهمیت است . در طبقه بندی نظارت شده مفسر برای انجام طبقه بندی و تفکیک پدیده ها از نقاط تعلیمی جهت جدا کردن پیکسلها استفاده می کند . برای این کار نیاز به جمع آوری اطلاعات صحرائی می باشد . علوی پناه و همکاران (۲۰۰۴) در مطالعات خود در جنوب شرقی بیابان لوت از داده های ماهواره ای TM جهت تمایز انواع پوشش گیاهی استفاده نموده و با ۱۰ کلاس تعلیمی با کمک روش الگوریتم حداکثر احتمال، نقشه ای با صحت %۹۲ بدست آوردند (۳) هدف از این تحقیق تمایز خاکهای آهکی، گچی و نمکی در منطقه مورد مطالعه با کمک داده های ماهواره ای می باشد .