سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
جعفر حیاتی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
علی محمدی ثانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
ستاره صدری – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
امین ملاشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

چکیده:
شیرمملو ازپروتئین چربی و انواع ویتامین ها است لذا شیروفراورده های آن درتغذیه انسان نقش مهمی را ایفا می کند یکی ازمهمترین محصولات بدست آمده ازشیرماست می باشد دوگروه عمده ازمیکروارگانیسم های پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس ها و بیفیدیوباکتریوم ها هستند مصرف زیاد ماست این فراورده را به مهمترین و مرسوم ترین فراورده لبنی مبدل ساخته است از این رو تولید ماست پروبیوتیک با خواص کیفی بهینه ازدیدگاه قابلیت زیستی مدت زمان تخمیر مدت زمان گرمخانه گذاری خواص حسی و ارزش اقتصادی اهمیت فراوان دارد بیفیدیوباکتریوم ها به دلیل خاصیت پروبایوتیکی درتولید فراورده های لبنی جایگاه ویژه ای دارند فراورده های لبنی پروبایوتیک دربسیاری ازکشورها تولید و مصرف می شوند اما تولید آنها هنوز درایران مرسوم نشده است این باکتریها ماندگاری خوبی درطول نگهداری ماست دریخچال دارند و تغییر چندانی درخصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست های تولیدی از خود برجا نمی گذارند دراین مقاله خواص بیفیدیوباکتریوم بیفیدوم و قابلیت آن جهت ساخت ماست پروبیوتیک مورد بررسی قرارگرفته است