سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالمجید فدایی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
عباس جعفری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

چکیده:

توجه به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین یکی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب خدادادی است. کنترل آلودگیهای محیط از جمله مواد زائد بخش مهمی از این وظیفه را تشکیل می دهد. این پژوهش با هدف امکان سنجی روشهای دفن بهداشتی در شهر کردانجان گرفت. این پژوهش یک مطالعه توصیفی-مقطعی است که در سال ۱۳۸۶ در شهرکرد انجام شد. در این مطالعه توزین زبالهو تفکیک آن و تعیین سرانه زباله تولیدی در طی چهار فصل در هر ماه به مدت سه روز متوالی انجام شد همچنین با بازدید میدانی روشهای دفن بهداشتی در شهرکرد مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: میزان سرانه زباله تولیدی ۸۰۰گرم در روز اجزای زبالهبر حسب درصد شامل: ۸۷% مواد فساد پذیر، ۴% کاغذ و مقوا، ۳% پارچه، ۱% فلز، ۱% شیشه،۱% پلاستیک، ۱%چوب، ۲% سایر مواد، روش پیشنهادی دفن در شهرکرد روش ترانشه ای است. با توجه به یافته ها در حال حاضر روش دفن بهداشتی مواد زائد در شهرکرد غیر استاندارد و غیر اصولی است لذا مسئولین مدیریت مواد زائد جامد شهری لازم است در این زمینه توجه خاص داشته باشند و روش ترانشه ای را به طور اصولی و ضوابط استاندارد در مرحله دفع نهایی مد نظر قرار دهند.