سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سلمان محققی –

چکیده:

در مناط ق دور افتاده با تراکم جمعیتی کم، نیاز به انرژی محدودی در حد چند مگاوات برای فواصل چندین ده کیلومتری یا بیشتر است . با توجه به پایین آمدن حد انتقال توان با بالا رفتن طول مسیر،امکان تغذیة این مناطق با خطوطKVجبران٢٠ نشده وجود ندارد . درنتیـجه بـرای تغذیـه چنـین مناطـ قی ازخطوط٦٣ KVاستفادهمی شود که با توجه به کم بار بودن،بسیار پرهزینه تر است . با جبران خازنی موازی یا خازن سری یا ترانسفورمر تنظیم ولتاژ وترکیب های آنها می توان حد مذکور را تا حدودی افزایش داده واززینه گزاف نصب خط وط ٦٣ کیلو ولت برای چنین مواردی اجتناب نمود . نوشتار حاضر،گزارش پروژة کارشناسی ارشد تحت عنوان ›› امکان سنجی روش های جبران راکتیو برای افزایش حد ب ارگذاری خطوط ٢٠KV به منظور تغذیه مناطق دور افتادة کم بار ‹‹ است که درآن امکان استفاده از جبران های خازنی سری،موازی وتق ویت ولتاژ به صورت انفرادی یا ترکیبی برای افزایش حد بارگذاری خطوط مذکور به طور کامل بررسی گردیده ودر هر مورد،میزان افزایش حد مذکور بر حسب موقعیت نصب جبران کننده واندازه آن مشخص گردیده است . همچنین مسائل وملاحظات به کارگیری جبران سری در این سطح ولتاژ ونیز نحوة حفاظت خط جبران شده توسط خازن سری بررسی شده است . در پایان برمبنای میزان تلفات شبکه ونیز با احتساب مسائل اقتصادی،نسبت به انتخاب پیشنهاد روش بهینه جبران خطوط فوق اقدام گردیده است .