سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی فرزادکیا – استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه ایران
لیلا لویمی اصل – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
نعمت ا… جعفرزاده حقیقی – استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز

چکیده:

تثبیت آهکی لجن یکی از روشهای تثبیت شیمیایی لجن های فاضلاب به شـمار مـی آیـد . ایـن روش تـوان کـاهش قابـل ملاحظه ای از مقادیر پاتوژنهارا دارد و از تجزیه میکروبی مواد آلی جلوگیری می کند . هدف از انجام این تحقیق بررسی روند تثبیت آهکی لجن تصفیه خانه غرب اهواز به روش آهک زنی و مقایسه آن با استانداردهای پیشنهادی U.S.EPA جهـت اسـتفاده و دفع لجن می باشد . این تحقیق یک مطالعه تجربی آزمایشگاهی است که به صورت پایلوت به مدت ۱۲ مـاه از تیـر سـال ۸۴ تـا خرداد ۸۵ در پنج مرحله در آزمایشگاه تصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز انجام گرفت . در این تحقیق پس از راه اندازی و بارگذاری یک عدد راکتور ۳۰ لیتری توسط لجن و نسبت به اختلاط مقدار معینی آهک هیدراته با توجه به درصد جامدات خشـک موجـود در لجن اقدام گردید . پارامترهای لازم جهت تعیین میزان تثبیت در این طرح شـامل PH ، TC ، FC و تخـم انگـل بـود کـه در طول دوره آزمایش انجام گرفت . نتایج نشان داد که آهک هیدراته، نسبت ۳۶۴/۹۸ گرم آهک به کیلو گرم جامدات خشک لجـن بعنوان نسبت بهینه برای تثبیت لجن تصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز می باشد و قادر بـه بـرآورد مقـررات کـاهش پاتوژنهـا در کلاس B می باشد . همچنین در این پروژه وضعیت تثبیت لجن خروجی از هاضم مورد بررسی قرار گرفته و میـانگین شاخصـهایی نظیر PH ، VS/TS ، FC و تخم انگل به ترتیب ۷/۰۸۵ ، ۰/۴۲۵ ، ۱/۲۷*۱۰^۱۵ و ۳۱۴ برآورد گردید . این نتایج نشان داد کـه لجن خروجی هاضم هیچ یک از مقررات کاهش پاتوژنها ی U.S.EPA را برآورده نمی کنـد و بایـد از مصـرف ایـ ن لجـن جـدا خوداری نمود .