سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی طالبی – شرکت گسترش مواد پیشرفته ( وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ) ا
مازیار زند – شرکت گسترش مواد پیشرفته ( وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ) ا
حمیدرضا هاشمی یزدی – شرکت گسترش مواد پیشرفته ( وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ) ا

چکیده:

هدف اصلی از انجـام ایـن مطالعـه امکـان سـنجی مقـدماتی، بررسی فنی و اقتصادی تولید سیستمهای پیـل سـوختی غشـاء تبادل پروتنی در ایران اسـت کـه هـم اکنـون سـهم عرضـه و تقاضای بیشتری نسبت به انواع سیستمهای پیل سوختی دارند . بررسی های فنی و اقتصادی نشان می دهد کـه امکـان بـالقوه تولید و نصب نیمه صـنعتی سیسـتمهای پیـل سـوختی تبـادل پروتنی برای کاربردهای ایستگاهی و حمل و نقل عمـومی در ایران وجود داشته و بـا وجـود پـایین بـودن مقیـاس تولیـد و وارداتی بودن مواد اولیه مورد نیاز، هزینه تولید و نصـب آنهـا در داخل کشور به مراتب کمتر از انواع مشابه خارجی خ واهد بود . بالقوه بودن بازار سیستمهای پیل سوختی در ایران و نتایج حاصل از ارزیابی اقتصـادی، بیـانگر لـزوم حمایـت دولـت از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در احداث و بهره بـرداری از کارخانجات تولید اینگونـه از محصـولات پیشـرفته در ایـران است