سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رامین حقیقی خوشخو – استادیار مکانیک دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
کامران عبدی ساوجیان – مدیر گروه مکانیک شرکت دریا پالا انرژی
محمدجواد حیدری – کارشناس ارشد مکانیک

چکیده:

با توجه به نیاز مبرم و روزافزون شهرهای جنوبی کشور ایـران به آب شیرین و همچنین کمبود منابع آب محلی، بررسی فنـی و اقتصادی بکارگیری نیروگاههای برق همرا ه با نصـب بـویلر بازیاب جهت واحدهای تولید آب شیرین از آب شور دریـای خلیج فارس، در مقابل استفاده از خطوط طولانی و هزینـه بـر انتقال آب از رودخانه و سدهای مناطق همجوار، در دستورکار وزارت نیرو و مراکز تحقیقاتی و مشاوره مربوطه قـرار گرفتـه است . در این راستا و با توج ه به نصـب و راه انـدازی ۶ واحـد توربین هـای گـازی جدیـد ۱۶۵ MW در منطقـه بنـدرعباس، امکــان اســتفاده از پتانســیل حرارتــی گازهــای داغ خروجــی توربین های گازی به عنوان منبع گرمایی مورد نیـاز بویلرهـای بازیاب اهمیت بررسی و تحقیق فنی و اقتصـادی بـه کـارگیری آب شیرین کن مناسب با ظرف یت تولیـد ۱۰۰,۰۰۰ m 3 /day را در بندرعباس دوچنـدان نمـوده اسـت . در ایـن مقالـه ضـمن ارزیابی کلی انـواع آب شـیرین کـن هـای تجـاری مطـرح در خاورمیانه ( منطقه نیمه خشک و خشک جهـان ) ، بـا مشـخص نمودن الف ) تعیین محل آب گیری در دریا و در نظر گـرفتن محدودیتهای محیطی و طبیعی ( جزر و مـد و چـرخش آب و …( و دسترسی های محلی، ب ) تعیین عمق مناسب آب گیری برای برداشت آب با توجه به عوارض کف دریا و نقشـه هـای Topography زیردریائی و تعیین روش مناسب سیستم انتقـالآب از دریا به ساحل، از ساحل به محل نیروگاه، از نیروگاه به شهر بندرعباس و همچنین برگشت پساب نمکی به دریا، ج ) تعیین محاسبات بالانس حرارتی پتانسیل موجـود در گازهـای داغ خروجــی از تــوربین هــای گــازی جهــت بکــارگیری در
واحدهای آب شیرین کن تقطیری د ) تعیین امکـان اسـتفاده از انرژی اضافی مربـوط بـه توربینهـای گـازی جهـت نصـب و راه اندازی بویلرهای بازیاب جهت تأمین ب خـار واحـدهای آب شیرین کن ، به همراه تعیین برآورد اولیـه هزینـه هـای فنـی و اجرایی ارائه شده است