سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
نگار گل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست_دانشگاه ازاد اسلامی واحد م
احمد سعدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست_دانشگاه آزاد اسلامی واحد م
هادی زارعی محمود آبادی – استادیار گروه مهندسی محیط زیست_دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:
امروزه به دنبال افزایش صنایع غذایی برای پاسخ گویی به نیاز مردم باحجم زیادی ازپسابها دراین صنایع مواجه شده ایم که لازم است برای مدیریت این پسابها اقدامات لازم صورت گیرد توصیه میشود دراین زمینه ازپساب صنایع غذایی برای استفاده دربخش کشاورزی استفاده شود تاب توان پساب را به بهترین شیوه مدیریت کنیم به این ترتیب آب کمتری دربخش کشاورزی مصرف می شود دراین تحقیق صنایع نوشابه سازی خوش نوش همدان مورد مطالعه قرارگرفته است شاخصهای کیفی موردنظر برای سنجش پساب شامل توتال کلیفرم فکال کلی فرم R و قلیائیت میب اشد شاخصهای کیفی پساب قبل ازورود به تصفیه خانه به مقدار توتال کلی فرم ۱۲۰۰mpn فکال کلی فرم ۵۰mpn و BOD300 میلی گرم درلیتر ۶۵۰COD میلی گرم درلیتر و قلیائیت ۱۱ بودها ست حدمجاز شاخصهای کیفی پساب برای مصرف دربخش کشاروزی به مقدار توتال کلیفرم کمتر از۱۰۰۰MPN فکال کلیفرم کمتراز۴۰۰mpn و BOD کوچکتر از۲۰۰ میلی گرم درلیتر COD کوچکتر از۴۰۰ میلی گرم درلیتر و قلیائیت ۷ می باشد با اجرای تصفیه به روش لجن فعال درنهایت شاخصهای کیفی پساب خروجی ازکارخانه به حد استاندارد رسید دراین تحقیق بعدازانجام این تصفیه برروی پساب شاخص های موردنظر به حدمجاز برای مصرف دربخش کشاورزی رسیدند.