سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع پل یتکنیک تهران
بهروز کریمی –

چکیده:

مدیریت زنجیره تأمین تلفیقی از فرآیندهای اصلی کسب و کار بین مصر فکننده نهایی و تأمین کننده است و ازوظایفی نظیرتولید محصول، خدمات و اطلاعاتی که ارزش افزوده برای مشتری و ذینفعان به ارمغان م یآورد، تشکیل یافته است. تحولات سریع اینترنتی، تغییرات چشمگیری در تعاریف مرسوم از سازنده ها، تأمین کنند هها و مصرف کننده ها ایجاد کرده است. رویکردهای جدید مدیریت زنجیره، سازماندهی زنجیره تامین را در قالب عناصر هوشمند هماهنگ موجب شده است. هدف این تحقیق، بررسی و شناسایی مدل(مدلهای) مناسب سیست مهای زنجیر هتأمین مشارکتی تأمی نکنن دگا ن و تولی دکنندگان در فروشگا ههای شهروند است. در ابتدا کلیاتی درباره مدیریت زنجیره تأمین و ضرورت ایجاد و استفاده از زنجیره تأمین مشارکتی بیان می شود و در ادامه معرفی سیستم مدیریت موجودی توسط تأمین کننده(VMI)و تشریح پارامترهای عملکرد مدیریت موجودی برای سنجش کارایی عملکرد سیستمVMI در برابر سیست مهای کششی- فشاری مرسوم، ارائه شده است. سپس به بررسی مزایا و چالشهای مدل پرداخته و راهکارهایی برای غلبه بر محدودیتها ارائه شده و در نهایت مدل تکمیلی پیشنهاد شده که در راستای بهبود مدل قبلی گام برداشته است .