سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مجتبی طبری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر.
محمدرضا ابراهیم نژاد کیاسری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر.

چکیده:
ارزیابی عملکرد ۳۶۰ درجه روشی نوین در عرصه ارزیابی عملکرد کارکنان است که ارزیابی به جای تکیه بر نظرات یک فرد بر مجموعهای از نظرات استوار گردیده و ارزیابی همهجانبه و چندبعدی جایگزین ارزیابی تکبعدی و مرسوم میگردد . هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی امکانسنجی پیادهسازی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان براساس مدل ۳۶۰ درجه در بانک تجارت مازندران است . جامعه آماری این پژوهش را ۳۱۷ نفر از کارکنان بانک تجارت مازندران تشکیل داده که ۱۷۵ نفر از آنها برای نمونه انتخاب گردیدهاند. برای جمع آوری دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده و تجزیه و تحلیل دادهها به وسیله نرمافزارExpert Choice و S.P.S.Sانجام گرفته است . نتایج حاصل نشان میدهد که از نظر کارکنان بانک تجارت مازندران ، امکان پیادهسازی این سیستم ارزیابی عملکرد در بانک وجود داشته و میان ابعاد مختلف این ارزیابی نیز ترتیب اولویت متفاوت برقرار است . همچنین سایر یافتهها حاکی از آن بوده که جز بعد ارزیابی توسط مشتریان ، اجرای سایر ابعاد امکانپذیر میباشد