سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی آخوندزاده –
محمدرضا سراجیان –

چکیده:

امروزه استفاده از فناوری سنجش از دور در مطالعات مربوط به مدیریت بحران حوادث طبیعی از جمله پیش بینی زلزله به عنوان یکی از مباحث مهم تحقیقاتی مطرح می باشد. از جمله پارامترهای مرتبط با زلزله که در سنجش از دور به منظور پیش بینی زلزله در دست مطالعه و بررسی هستند، انومالی حرارتی، ناهنجاریهای میدان الکترومغناطیس و جابجایی پوستهزمین می باشند. در واقع جابجایی پوسته زمین قبل از زلزله بااستفاده از تکنیک InSAR روشی است که در این مقالهپیشنهاد می شود. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و امکانات موجود در کشور، پیاده سازی و اجرای دو روش InSAR وبررسی انومالی حرارت به منظور امکان سنجی پیش بینی زلزله بم ( ۱۳۸۲ ) به کمک تصاویر ماهواره ای انجام گرفت. برایاجرای روش انومالی حرارتی ۶۰ تصویر ماهواره ای NOAA/AVHRR که قبل و بعد از وقوع زلزله از منطقه بم گرفته شده بود به منظور تهیه نقشه انومالی حرارتی منطقه پردازش شد. اگرچه نتایج قاطعی از این روش حاصل نشد ولی راهکارهایی به منظور بکارگیری بهتر این روش در آینده پیشنهاد می شود. در مورد روش Interferometryشش تصویر ماهواره ایEnvisat مربوط به قبل و بعد از زلزله انتخاب و پس از انجام پردازشهای لازم نقشه تغییرات پوسته زمین قبل وبعد از زلزله استخراج گردید و انومالیهای حرکتی مر بوط به پوسته زمین قبل از وقوع زلزله مشاهده گردید.