سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا مسعودی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشجوی دکتری محیط زیست،
منصور رضا زاده آذری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده:

تانن از مهمترین مواد موجود در میوه درختان بلوط محسوب می شود، که در صنایعی نظیر داروسازی، جوهرسازی، چرم سازی، حفاری چاههای نفت؛ روکش چوب؛ ساخت چسب و غیره کاربرد دارد. در راستای شناخت میزان تانن و معرفی مناسب ترین شیوه استخراج، در سال ۱۳۷۹ روی ده گونه مهم و فراوان بلوط که از مناطق مختلف کشور جمع آوری شده بود، مطالعه گردید، بطوریکه نمونه هر گونه را از سه منطقه مختلف جمع آوری و روی میوه نیم کوب شده از هر سری نمونه برداری، ۵ بار عصاره گیری و از طریق آزمون صحت و دقت تجزیه و تحلیل گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که حداکثر و حداقل میانگین تانن معادل ۹/۷ و ۳/۲ درصد، به ترتیب به گونه های Belangri، Q.Brantii ، Q.Macranteraتعلق دارد، عصاره تانن دار به همراه دو ماده کنترل کننده PH یعنی هیدروکسید کلسیم و سدیم با فاضلاب خام واحدهای مختلف از صنایع آبکاری تماس داده شد و توسط مدل آماری آنالیز واریانس دو امله با یک تکرار در هر خانه موسوم به آزمون توکی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان می دهد که راندمان حذف روی ، مس، نیکل ، کروم بدون در نظر گرفتن غلظت اولیه فلز به ترتیب (۹۱ تا ۹۵ درصد)،(۷۱ تا ۸۳/۵ درصد)، (۹۵ تا ۹۰ درصد) و (۸۴ تا ۸۵ درصد) می باشد همچنین با توجه به بررسی روشهای مختلف و مقایسه درصد حذف فلزات در آنها چنین نتیجه گیری می شود که راندمان حذف از طریق بکارگیری ۵۰ میلی گرم بر لیتر هیدروکسید کلسیم همراه با ۵۰ میلی گرم بر لیتر عصاره تانن دار با میانگین ۸۲/۳ درصد در مورد کلیه فلزات تاثیرات بیشتری داشته همچنین استفاده از ۵۰ میلی گرم بر لیتر عصاره تانن دار با میانگین ۸۲/۳ درصد در مورد کلیه فلزات تاثیرات بیشتری داشته همچنین استفاده از ۵۰ میلی گرم بر لیتر هیدروکسید سدیم همراه با ۵۰ میلی گرم بر لیتر عصاره تانن دار با میانگین ۷۷/۸ درصد در مقام دوم اهمیت و استفاده از ۵۰ میلی گرم بر لیتر عصاره تانن دار بدون استفاده از کنترل کننده های PH با میانگین ۷۴درصد در مقام سوم و بالاخره استفاده از ۵۰ میلی گرم بر لیتر هیدروکسید کلسیم بدون استفاده از عصاره تانن دار با میانگین ۵۳/۲ درصد در مقام چهارم اهمیت در حذف فلزات سنگین از فاضلاب صنایع مختلف آبکاری قرار می گیرد.