سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرحسین رجائی – دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی مهندسی ایران
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی مهندسی ایران

چکیده:

خودروهای برق ی روز به روز سهم ب یشتری از بازار خـودرو را به خود اختصاص م ی دهند . با توجـه بـه مصـرف بـرق ا یـ ن خودروها و امکان در یافت یا تحو یل توان به شـبکه، پتانسـ یل بالایی برا ی تول ید برق توسط ا ین خودروها بـه خصـوص در زمان پیک مصرف وجود دارد . در این مقالـه ابتـدا بـه روشـ ی ساده خودرو برق ی را مدل ساز ی کـرده، سـپس بـه کمـک آن منحنی تول ید و مصرف برق یک خودرو را بدست م ی آور یـ م . در ادامه به کمک فرض یاتی که نحوه استفاده قشرها ی مختلـف مردم از خودرو شخص یشان را نشان مـ ی دهـد، منحنـ ی بـار و تولید آن ها را در شبانه روز بدست م ی آور یم . چنانچه برنامـه مدونی برا ی بهره گ یری از خو دروی برق ی نداشته باش یم نه تنها تولید برق ا ین خودروها کمک ی به وضع یت شـبکه بـرق نمـ ی
کند بلکه شارژ آن ها به دل یل تعداد انبوهشان ، با پ یک مصرف شبکه همزمان شـده و مشـکلات جـد ی بـرا ی شـبکه ایجـاد خواهد کرد . در این مقاله برا ی تغ ییر در برنامه شارژ و تولید برق این خودروها ، روش های مختلفی پیشنهاد شده است .