سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صالح محمدی بلیان آباد – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت پروژه ساخت دانشگاه شهید بهشتی تهرا
نوید قاسمی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت پروژه ساخت دانشگاه شهید بهشتی تهرا
احد نظری – استادیار مهندسی صنایع و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

امروزه پروژه ها به دلایلی چون پیچیدگی های فناوری و محیطی، حجم منابع و فعالیتهای مورد نیاز، تخصصهای متنوع و از همه مهمتر طراحی نامناسب در مسیر دستیابی به اهداف خود دچار فراز و نشیبهای بسیاری شده و در چارچوب زمان، هزینه و حتی کیفیت تعیین شده به نتیجه نمی رسند دراین میان مهندسی ارزش یکی از راهکارهایی است که با روش سیستماتیک و با تکیه بر خلاقیت و کارتیمی، ضمن بررسی موشکافانه پروژه فرصتهایی را برای اصلاح و بهبود پروژه در ابعاد زمان، هزینه و کیفیت فراهم می آورد. دراین ارتباط اطلاعات و ارتباطات به عنوان مبنای انجام هرگونه اصلاح و ارائه هرپیشنهادی نقش قابل توجهی را ایفا نموده و به عنوان ابزار عملیاتی این روش و متدولوژی موردتوجه خاص می باشد با توجه به جایگاه و اهمیت خاص اطلاعات در فرایند مهندسی ارزش، بهکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند در انجام هرچه بهتر و دقیق تر و سریع تر این روش نقش بسزایی داشته باشد و چالشها و دشواری این روش را از بین بردهو در بقای آن نیز موثر واقع شود. علی رغم مزیت ها و توانمندی های فناوریاطلاعات و ارتباطات و گستره کاربرد آن در مسائل واقعی این ابزار همانگونه که انتظار می رود در مطالعات مهندسی ارزش به کارگرفته نشده است بررسی علل این امر شناسایی زمینه های کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و پتانسیل های بهبود مهندسی ارزش از طریق این موضوع این تحقیق می باشد.