سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید جوادی – گروه مهندسی برق دانشگاه صنعت آب و برق
ایمان رحمتی – گروه مهندسی برق دانشگاه صنعت آب و برق
عباس اخوان – دفتر برنامه ریزی سازمان توانیر

چکیده:

امروزه باتوسعه روزافزون مصرف انرژی الکتریکی، تولید و شبکه های انتقال برق گسترش فوق العاده ای پیدا نموده اند . باگسترش شبکه های الکتریکی، بروزخطاهایی که منجربه ایجاداتصال کوتاه درشبکه الکتریکی میگردند افزایش یافته وبه دنبال آن جریانهای حاصل ازاین اتصال کوتاهها نیزافزایش می یابند . این افزایش جریان خودباعث افزایش اضافه ولتاژهای گذرا،افزایش گرمای حاصل ازعبورجریان، کاهش قابلیت اطمینان شبکه،افزایش نیروهای دینامیکی مؤثربرتجهیزات نیز می گردد . از طرفی قطع جریان اتصال کوتاه بالاتربه کلید هائی با قدرت قطع قویتر نیازمند می باشد که این خود در کل افزایش هزینه سیستم انتقال انرژی را موجب خواهد شد . دراین مقاله، پس از ارائه روشهای محدودسازی جریان خطا و تاریخچه کاربرد های آن در جهان، وضعیت شبکه انتقال انرژی ایران مورد مطالعه و بررسی کمی قرار گرفته و ضرورت داشتن محدودساز جریان خطا در موقع بروز خطا ارزیابی شده است . نتایج اتصال کوتاه در شبکه توسعه یافته ایران نشان می دهند در یک دهه آینده ناگزیر به اتخاذ تدابیر خاص برای کاستن جریان اتصال کوتاه در شبکه های فشارقوی می باشیم که این مقاله نتایج حاصل از شکسته شدن شینها و تاثیر آن در کاهش جریان خطا را نشان می دهد