سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نعمت ا… جعفرزاده حقیقی –
هلنا کعبی –
رامین نبی زاده –
کاظم سپهرفر –

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی شاخص های کیفی موجود جهت مقایسه آب رودخانه ها، مناسب ترین شاخص کیفی جهت آب رودخانه های کشور معرفی شده و سپس ضمن معرفی شرایط این شاخص ، به بررسی وضعیت کیفی رودخانه زهره در استان خوزستان پرداخته شده است. در این مطالعه به مدت شش ماه و نیم به صورت۱۵ روزه، از ایستگاه های منتخب رودخانه نمونه برداری شده است. پارامترهایی که باید برای محاسبه شاخص در پیکره آبی مورد نظرتعیین مقدار شوند عبارتند از : اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، اکسیژن محلول، کلیفرم مدفوعی، نیترات، PH،تغییرات دما، کل جامدات محلول، فسفات کل و کدورت، که این پارامترها در نمونه های برداشت شده مورد اندازه گیری قرار گرفته است. محاسبات انجام شده نشان می دهد که در ۳/۴۲ درصد موارد، کیفیت آب در ایستگاه های نمونه برداری از نظر پارامتر شاخص کیفی آب در رتبه کیفی ۲ (کیفیت آب خوب) و در ۹۱/۴۵ درصد موارد نیز کیفیت آب در ایستگاه های نمونه برداری ازنظر این پارامتر در رتبه ۳ (قابل قبول یا کیفیت آب متوسط) قرار گرفته است. در ۵/۱۳ موارد نیز ارزش کیفی آب در رتبه ۴ (کیفیت آبنامناسب) قرار گرفته است.