سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیما سبزعلیپور – کارشناس ارشد محیط زیست ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
نعمت اله جعفرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
مسعود منوری – عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

در این پژوهش به شناسایی، طبقه بندی و امکان سنجی کمینه سازی مواد زائد صنعتی در واحدالفین به عنوان یکی از مهمترین واحدهای مجتمع پتروشیمی بندر امام پرداخته شده است . جهت نیل به اهداف پژوهش پس از شناخت فرایند تولید، ویژگی های کمی و کیفی و همچنین علل تولید مواد زائد در واحد مورد مطالعه قرار گرفت و چشم ه های تولید مواد زائد شناسایی شدند. پس از شناسایی مواد زائد، کمیت این مواد تعیین گزدید . بررسی ها حاکی از آن بوده که در واحد الفین سالانه ١١٩٧٢٠٠٠ کیلوگرم مواد زائد صنعتی تولید می گرد د. سپس در واحد مورد مطالعه اقدام به طبقه بندی مواد زائد بر اساس نوع مواد زائد تولیدی و روش پیشنهادی سازمان ملل (یونپ) گردید. بر اساس روش طبقه بندی یونپ، در واحد الفین۸۹/۶۷% مواد زائد خطرناک و ۱۰/۲۹% غیرخطرناک تشخیص داده شد . مواد زائد خطرناک در این واحد ش امل انواع کاتالیست ها، کک ، آزبست، بش که های مستعمل، لجنCPI لجن پلیمری و انواع روغن های سوخته و مازاد بوده است . پس از آن گزینه های موجود در خصوص کمینه سازی مواد زائد ،مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که در این واحد ٩١ % زائدات خطرناک در قالب گزینه بازیافت و استفاده مجدد و ۸/۹۴%مواد زائد خطرناک نیز در قالب گزینه کاهش زائدات در منبع تولید قرار می گیرند.