مقاله امکان پذيري تشکيل انجمن هاي آب بران: مورد مطالعه دشت کوار استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: امکان پذيري تشکيل انجمن هاي آب بران: مورد مطالعه دشت کوار استان فارس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه هاي آبياري و زهکشي
مقاله انجمن آب بران
مقاله مديريت
مقاله مشارکت
مقاله کوار فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تشکيل انجمن هاي آب بران به عنوان يکي از راهکارهاي مطلوب در مديريت پايدار شبکه هاي آبياري و زهکشي مورد اقبال و توجه فراوان سياستگذاران بخش آب و کشاورزي کشور قرار گرفته است. اين در حالي است که تشکيل موفق انجمن هاي آب بران نيازمند درک و شناخت عميق از زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، تمايلات، و نگرش هاي کشاورزان منطقه است. هدف اين پژوهش زمينه يابي تشکيل انجمن هاي آب بران در دشت کوار استان فارس بود. جامعه آماري پژوهش شامل کشاورزان حقابه بر (۹۷۷ نفر) از بند بهمن در دشت کوار بود که با استفاده از فرمول نمونه گيري خوشه اي ساده، ۱۳۵ کشاورز مورد گزينش و مطالعه واقع شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه اي حاوي سوالات باز و بسته بود که روايي صوري آن تاييد و پايايي آن با انجام يک مطالعه راهنما با مقدار آلفاي کرونباخ ۵۲/۰ تا ۸۳/۰ براي متغيرهاي گوناگون تاييد گرديد. يافته هاي پژوهش نشان داد زمينه هاي اجتماعي (سرمايه اجتماعي، تمايل به مشارکت، و پيشينه مشارکتي)، اقتصادي (درآمد کشاورزي) و نگرشي (نگرش به انجمن هاي آب بران، نگرش گروه مرجع، و نگرش به بحران آب) کشاورزان مورد مطالعه در حد مطلوب (بالاتر از حد متوسط) و زمينه فرهنگي (سطح اطلاعات و آگاهي، و تماس با منابع اطلاعاتي) آنان نامطلوب (کمتر از حدمتوسط) است. تحليل مدل رگرسيون لجستيک نيز نشان داد از ميان سازه ها و ويژگي هاي مورد مطالعه، تماس با منابع اطلاعاتي، سطح اطلاعات و آگاهي، نگرش گروه مرجع، و نگرش کشاورزان به انجمن هاي آب بران به عنوان سازه هاي پراهميت و معني دار (p=0.001) در پيش بيني تمايل آنان به تشکيل انجمن هاي آب بران شناسايي شدند. بنابراين در صورت افزايش تماس کشاورزان با منابع اطلاعاتي، افزايش سطح آگاهي و اطلاعات آنان، و بهبود نگرش کشاورزان به انجمن هاي آب بران مي توان افزايش تمايل آنان به تشکيل انجمن ها را انتظار داشت.