سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین محمدی مزرعه – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
امیر نورجو – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
رضایی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر زیرشکنی خاک بر افزایش عملکرد محصولات این ازمایش با دو تیمار : زیرشکنی خاک به عمق ۴۵ سانتیمتر و بدون زیرشکنی خاک و آبیاری با سه تیمار : آبیاری با ۱۰۰ ، ۸۰ و ۶۰ درصد نیازی آبی، بر روی گندم و چعندرقند، به شکل آزمایش استریپ و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گردید . نتایج نشان داد که تاثیر سال اول زیرشکنی بر عملکرد گندم و سالهای اول و دوم زیرشکنی بر عملکرد چغندرقند معنی دار بود . یعنی تاثیر زیرشکنی در گندم تا یکسال و در چغندرقند بر افزایش عملکرد تا دو سال معنیدار است . زیرشکنی سال اول، دوم و
سوم به ترتیب دارای بیشترین افزایش عملکرد گندم و چغندرقند بودند . گذشت زمان باعث کاهش اثر زیرشکن گردید . تاثیر میزان آبیاری بر روی عملکرد گندم و چغندرقند در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود . تیمار آبیاری ۱۰۰ درصد با ۴ / ۶۲۲ تن در هکتاربیشترین و تیمارآبیاری ۶۰ در صد با ۳ / ۴۷۴ تن در هکتار کمترین عملکرد گندم را داشت . همچنین بیشترین و کمترین عملکرد چغندرقند با ۶۰ و ۴۸ / ۰۹ تن به ترتیب مربوط به تیمارهای آبیاری ۱۰۰ و ۶۰ درصد بود . همچنین اثر متقابل آبیاری و زیرشکنی خاک نیز بر روی صفات مورد مطالعه معنی دار بود . بطور کلی زیرشکنی خاک باعث کاهش اثر کم آبیاری بر عملکرد بود .