سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جغفر غیومیان – دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
ع.ا آبکار – دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
م.ر جعفری – عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
ن جلالی – دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

استفاده از اطلاعات ماهواره ای سنجش از دور در زمین شناسی به خصوص تصاویر سنجنده های سری Landsat سابقه ای نسبتاً طولانی دارد، اما استفاده از این تکنیک در مطالعة رسوبات کواترنر موضوعی است که علیرغم اهمیت زیاد، مورد توجه کمتری قرار گرفته و مطالعات و تحقیقات بیشتری را طلب می نماید.در تحقیق حاضر منطقة سه از توابع شهرستان میمه به منظور تفکیک نهشته های کواترنر با استفاده از تصاویرAster انتخاب گردید . برای این منظور پس از زمین مرجع سازی تصاویر، پردازش های مختلفی جهت بارزسازی این نهشته ها صورت پذیرفت . در نخستین مرحله تفسیر بصری توانست اطلاعات زیادی را به صورت کلی در اختیار قرار دهد . تفسیر بازتابش طیفی بر روی ت کتک باندها و سپس ایجاد ترکیبات رنگی کاذب (FCC) در نهایت استفاده از نسبت باندها عمده عملیاتی بودند که از نتایج آنها در مرحلة تفسیر بصری استفاده شد . در ادامه تحلیل مؤلفة اصلی (PCA) طبقه بندی نظارت نشده و طبقه بندی نظارت شده مورد توجه قرار گرفت . نتایج حاکی از آن اس ت که استفاده از تصاویر سنجندة Aster در مطالعات زمین شناسی و به خصوص بررسی نهشته های کواترنری نتایج رضایت بخشی را در اختیار قرار می دهد که تعدد باندها علت عمدة آن است . همچنین پردازشهای رقومی نشان داد که آنالیز مولفه های اصلی در تفکیک بعضی از واحدهای کواترنر می تواند مفید واقع شود .همچنین استفاده از باندهای ویژه برای انجام طبقه بندی دقت بیشتر این روش را نسبت به طبقه بندیهای متداول نشان میدهد.