سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهروز فتحی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی-مشاور ارشد شرکت داد هکاوان پیشرو در پروژه سیس
بهزاد فتحی – کارشناس اقتصاد نظری- مشاور ارشد شرکت داد هکاوان پیشرو در پروژه سیستم مد
نعمت هرندی پور – کارشناس ارشد نر مافزار- عضو هیات مدیره شرکت داد هکاوان پیشرو و مدیر پروژ

چکیده:

SMOADروش مناسبی برای تحلیل و طراحی سیستم لجستیک یکپارچه از طریق ایجاد بستر و زیرساخت یکپارچه می باشد. این بستر و زیرساخت دانش و آگاهی های حاصل از تجارب و تحقیقات سازمان را مدیریت می کند. این مجموعه دانش بخش عمد های از آگاهی ها و دانست ههایی است که برای برنامه ریزی، اجرا و کنترل لجستیک (مدیریت لجستیک) ضرورت دارد. در بحث برنام هریزی کلیه موجودی تهای بنیادی لجستیک مورد شناسایی و طبق هبندی قرار گرفته و متعاقباً تعریف روابط کمی و کیفی مابین آنها تعریف می شود. این دانش مبنای طرح معیارها و استانداردها می باشد و این معیارها و استانداردها خود نیز مبنای کنترل فعالیتهای سازمان خواهد بود. اجرای لجستیک نیز بر همین مبنا صورت می گیرد. یعنی برمبنای دانش موردنظر. در جهت اجرا و پیاد هسازی عملی SMOAD در این مقاله سیستم مدیریت انبار مورد تحلیل و طراحی واقع می شود وبسته نر مافزاری که بر همین مبنا ساخته شده است، معرفی می گردد.