سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسام قدوسی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
حسین محجوب – کارشناس ارشد امور مهندسی منابع آب

چکیده:

ساخت سدها و مخازن بر روی رودخانه اثرات قابل توجهی بر رژیم جریان آب و رسوب دارد و در درازمدت م یتواند موجب تغییرات ریخ تشناسی رودخانه و مخزن سد و محیط زیست پیرامون آن شود. رسو بگذاری مخازن سدها، اثر مهار سیلاب توسط مخزن را کاهش م یدهد و در برخی موارد استثنایی ممکن است باعث رویگذری از ساختمان سد در حین سیلاب شود. انباشت رسوب در نزدیکی محل سد ممکن است پایداری آن را کاهش دهد و بر نحوه بهر هبرداری از دریچ ههای تخلیه تحتانی، روزن هها و شیرها تأثیر بگذارد و فرسایش و کف کنی پایین دست سد ممکن است باعث بیرون افتادن شالوده سد و ناپایداری آن شود. مهمترین اثر رسو بگذاری در مخازن سدها، کاهش حجم ذخیره مخزن سد و آثار قابل توجه آن بر مطالعات منابع آب است. پی شبینی میزان رسوب ورودی به مخزن سد و چگونگی توزیع آن در مخزن سد در طول مدت بهر هبرداری از مخزن حائز اهمیت بوده و بایستی آثار آن در برنام هریزی، طراحی، بهر هبرداری و نگهداری از سد و مخزن مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق انباشت رسوب در مخزن سد طازران مورد مطالعه قرار گرفته است. همان گونه که م یدانیم با گذشت زمان و تحکیم مواد رسوبی در مخزن وزن مخصوص رسوبات افزایش یافته و از طرفی با گذشت زمان و تجمع بیشتر مواد رسوبی در مخزن ضریب تل هاندازی رسوبات در مخزن که از نسبت حجم فعال مخزن به حجم آورد سالانه جریان به دست م یآید کاهش م ییابد.در این تحقیق با استفاده از فرمو له ا و نمودارهای پیشنهادی برای افزایش وزن مخصوص ذرات رسوبی به محاسبه حجم تجمع یافته رسوبات در طول دوران بهره برداری از سد پرداخته شده و همچنین با استفاده از روش تجربی کاهش سطح به توزیع رسوبات در مخزن در دوران بهر هبرداری پرداخته شده و مقادیر ارتفاع رسوبات پای سد با یکدیگر مقایسه شده است.